پیشنهاد رایگان

اولین قدم در ایجاد کسب و کار داشتن هدف است، یعنی تا زمانی که یک هدف مشخص و معینی نداشته باشیم هیچ وقت به نتیجه مشخصی برای راه اندازی کسب و کار نمی رسیم و در نهایت کسب و کاری نمی توانیم راه اندازی کنیم.

پروسه موفقیت از ۳ عامل اصلی شکل می گیرد که اولین بخش آن هدف است و بعد از هدف برنامه ریزی و در ادامه تلاش و استمرار در انجام کارهاست.