در کتاب نقشه‌ های ذهنی ویژه محل کار با روشی عالی برای مطالعه و یا برنامه ریزی و کشیدن مایند مپ آشنا خواهید شد