ارتباط با مدیر سرمایه

آدرس مدیر سرمایه: مشهد – خیابان راهنمایی برج سلمان طبقه ششم

تلفن دفتر : 38481424-051

پست الکترونیکی : modiresarmaye@gmail.com